Ýokary woltly elektrikdwigatelleri akgynly herekete getiriji enjamy bazardakydan 17% arzan ulanyşa girizmek

 • Russiýanyň çägi we ýakynlykdaky ýurtlar bilen iş alyp barýarys

 • TP TC talaplarna görä güwälendirildi

 • Düýpli gurnama, işe girmek – tabşyrmak we öwretmek işleri

image004

SIZIŇ TASLAMAŇYZYŇ ÖZBOLUŞLY AÝRATYNLYKLARNY HASABA ALMAK BILEN

Önümiň taýýar edilmegi netijesinde siz öz talaplaryňyza laýyklyk gelýän ýokary woltly elektrikdwigatelleri akgynly hereketlendiriji enjama eýe bolarsyňyz.

 • 3; 6,3; 10,5 kV — bäri 350 ozal 3500 А

 • Gabarasy we düzüm bölekleri elmydama bardyr,önüm 5 günden 32 güne çenli aralykda taýýar edilýär

 • ÝWEAHE gabarasy poslamaklyga garşy gorag örtgisine eýe

 • Gurnamak, opsiýalar, reňk boýunça isleglerňizi göz öňünde tutarys

BIZ BILEN HYZMATDAŞLYGYŇ ARTYKMAÇLYKLARY

Şertnama boýunça borçlaryň 100% ýerine ýetirilmegi

• Bahalaryň bazardakydan 17 % arzan bolmagy

Öndüriji bilen araçasyz gatnaşyklaryň saklanymagy

• Tölegiň möhletiniň 2 aýa süýşürilmegi

 • Zerur halatynda tölegiň möhletiniň uzaldymagyna. Göterim alynmazdan.

Kepillik hyzmatlary

2 ýyl kepillik möhleti. Umumy ulanyş möhleti 25 ýyldan az däl.

Enjamyň ygtybarlylygy.

Diňe güwälendirlen abzallary we şaý – sepleri ulanýarys.

Tiz ýerine ýetirýäris

Dürli çylşyrymlylykdaky meseleleriň çözgüdiniň tiz wagtda tapylmagyny üpjün edýäris

Hyzmatlaryň ähli görnüşi

Taslamakdan we önümiň öndürilmekliginden başlap tä hyzmat ediş taýdan abatlanylmagyna çenli.

TASLAMASYNY TAÝÝARLAÝARYS, ÖNDÜRÝÄRIS, GURNAMA WE IŞE GIRIZIŞ – TABŞYRYŞ IŞINI ALYP BARÝARYS

ÝWEAHE taslamakda, kämilleşdirmekde we öndürmekde 11 ýyllyk iş tejribesi, şeýle hem olaryň düzüm böleklerni öndürjiler bilen 23 ýyllyk hyzmatdaşlyk gatnaşyklary bahalaryň amatlylygyny we enjamlaryň uzakmöhletliligini kepillendirmäge mümkinçilik berýär!

img1

TÖLEGSIZ MASLAHATLARYMYZY BUÝRUŇ ÝA-DA TIZLIKLI BAHA HASAPLAMALARY ALYŇ

Biz siziň bilen örän ýakyn wagtda habarlaşarys. Eger-de sizde taslama resminamalary bar bolsa, onda hasaplamak üçin zerur bolan birnäçe degerli soraglary bereris.

DÜZÜM BÖLEKLERNIŇ KÖPDÜRLILIGI

Önüm öndürjileriň synagdan geçen amatly arzan nyrhlardaky ugurdaş enjamlarnyň 3,2 müňden köp görnüşi has oňaýy çözgütleri teklip etmekige mümkinçilik berýär.

Комплектующие и запасные части

Esasy düzüm we ätiýaçlyk şaýlary

 • Arasyny açyjy, bölüji abzallar
 • Tok kabul edijiler
 • Şina saklaýjylar (ŞWU, ŞST
 • Birleşdirjiler (2RTT, ŞK, ŞN, ŞŞ)
 • Birikdirjiler, birikdiriji toparlar
 • Gysawaçlar toplumy saklanýan gapyrjaklar (KZNS)
 • Rele, gaz relesi (GGR, BF, URF, ZGR)
 • Tokmak şekilli geçirijiler
 • Gapyrjak, tekjeler, diregler, sütünler, profiller
Низковольтныеустройства

Pes woltly enjamlar

 • Awtomatiki duruzjylar
 • Reaktiw kuwwatlylygyň öwezini dolujy enjam (UKKRM)
 • Toplumlaýyn enjamlar
 • Pes basyşdaky kondensator gurnamalary
 • Arasyny açyjy, togtadyjylar, öňüni alyş abzallary
 • Pes basyşdaky kondensator gurnamalary
 • Elektrik energiýasynyň ölçeme abzallary
 • Tehnologiki bölekleri dolandyryş gapyrjagy
Высоковольтное оборудование

Ýokary woltly enjamlar

 • Transformator beketleri (KTP, BKTP)
 • Reaktiw kuwwatlylygyň öwezini dolujy enjam (UKKRM)
 • Bir taraplaýyn hyzmat ediş toplumynyň gözenegi (HTG)
 • Daşarky gurnamadaky toplumlaýyn bölüji enjam (KRUN)
 • Ýagda işleýän togtadyjylar (WMGP, WPMP, WMPP, WKE, BMPE)
 • Geçiriji simler (PP, PE, PPM, PPO, PPB)

BIZIŇ KÄBIR TASLAMALARMYZ BILEN TANYŞ BOLUŇ

Bize taslamalary öz wagtynda ýerine ýetirmek zerur, şonuň üçin hem taslamalarmyzyň hemmesinde bellenilen wezipäni tutanýerli berjaý etmek ýörelgesine eýerýäris.

proekt1

01. Harýaginskiý nebit käni

Akgynly hereketlendiriji enjamlary taslamak we ibermek boýunça işler. Buýrujynyň möhletler we ýerine ýetirilen hyzmatyň hili babatyndaky bildiren talaplarnyň hemmesi 100 % ýerine ýetirildi.

proekt2

02. «Täze port» Taslamasy – «Gazpromneft» JPJ

Akgynly hereketlendiriji enjamlary taslamak we ibermek boýunça işler. Ornaşdyrlan enjamlar tehniki häsýetnamalar we hil ölçegleri babatynda bidirlen talaplara laýyklykda gurnaldy.

proekt3

03. Nowoportowskiý nebit käni

Senagat awtomatikasy ulgamynyň taslamasyny düzmek, gurnamak we işe girizmek – tabşyrmak işleri. Işler berk bellenilen möhletlerde we degerli hil derejesinde berjaý edildi.

ПБ.jpg

04. “LUKOÝL Uzbekistan Opereýting Kompani” JÇJ

Senagat awtomatikasy ulgamynyň taslamasyny düzmek, gurnamak we işe girizmek – tabşyrmak işleri. Enjam öz wagtynda doly möçberde we bellenilen möhletlerde desga ýetirildi.

proekt5

05. Petropawlowskiý TES–2

NKU abadanlaşdyrmak we döwrebaplaşdyrmak boýunça işler. Ulanylmagynyň barşynda enjam özüni ygtybarlylygy we hemme bellenilen tehniki görkezjilere laýyk gelýändigi taýdan mälim etdi

proekt6

06. Balakowskiý AES

NKU hem-de senagat awtomatikasy ulgamynyň taslamasyny düzmek, gurnamak we işe girizmek –tabşyrmak işleri. Oturdylan enjam häzirkizaman standartlarna we tehniki talaplara laýyk gelýär.

DÜRLI ÇYLŞYRYMLYLYKDAKY TASLAMANY IŞLEMEKLIGE KABUL EDÝÄRIS!

Biziň kompaniýamyzyň tekliplerniň gerimi taslamakdan başlap tä işe girizmek – tabşyrmak işlerne çenli ugurlaryň ählisini gurşap alýar. Şunuň ýaly strategiýanyň kompaniýanyň şu günki ösüşini üpjün edýändigine we geljekki üstüniklerni kepillendirýändigine ynam bildirýärin.

Molýarow Pawel Anatolýewiç ,
“EnergoSistemy” JÇJ direktory

4jdKvjBt2Jo

BUÝRUJY BILEN IŞLEMEGIŇ TERTIPNAMASY

Işiň barşynda hiç bir tapgyry aradan aýyrmazdan goldaw bermek. Taslamalaşdyrmak, gurluşyk we işe girizmek babatynda biziň toplan tejribämiz maliýe çykdajylarny köp harçlamazdan taslamanyň gysga möhletde ýerine ýetirilmeginde size ýardam eder.

 • 01. Telefon boýunça söhbetdeşlik

  Başdaky maslahatlar. Siziň meseläňizi aýdyňlaşdyrarys, soraglarňyza jogap bereris.

 • 02. Desgada duşuşmak

  Ornaşdyryljak ýeriniň anyk ölçegini geçireris, siziň islegleriňizi ara alyp maslahatlaşarys, düzüm böleklerini teklip ederis.

 • 03. Hasaplamalaryň düzülmegi

  Takyk hasaplamalary taýýarlarys we şonuň bilen birlikde meýilnamalaşdyrylýan çözgüdiň bir nusgasyny ibereris

 • 04. Şertleriň tassyklanylmagy

  Işleriň we serişdeleriň tertipnamasynyň ahyrky ara alyp mashatlaşmasyny geçireris. Resminamalara gol çekeris.

 • 05. Işleriň ýerine ýetirimegi

  Ornaşdyryljak ýeriniň anyk ölçegini geçireris, siziň islegleriňizi ara alyp maslahatlaşarys, düzüm böleklerini teklip ederis.

 • 06. Gurluşyň kabul edilmegi

  Gurluşy tabşyrýarys. Siz işi gözeden geçirýärsiňiz we kabul edýärsiňiz.

17% ARZANLAŞYK BILEN ÝWEAHE BUÝRUŇ

Aýyň ahyrna çenli buýurma resmileşdirmeklige howlugyň!